Love SMS

खरे प्रेम असावे…..
गुलाबासारखे,
जे कोमल आणि सुगंधी जरी असले,
तरी काटयाची साथ कधीच सोडत नाही….
खरे प्रेम असावे…..
आकाशासारखे विशाल व विस्तीर्ण..
कुठेही गेले तरी न संपणारे,
सदैव आपल्या बरोबर असणारे…..
खरे प्रेम असावे…..
पैशाने विकत न घेता येण्यासारखे,
वेळ आलीच तर पैशालाही झुकवण्यासारखे……
कारण…..
प्रेम हा काही खेळ नाही…!!!

Share
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { twitter: {via: '@lovequotesmsgs'}}, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('twitter'); } }); jQuery('#facebook').sharrre({ share: { facebook: true }, template: '
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons:{layout: 'box_count'}, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('facebook'); } }); jQuery('#pinterest').sharrre({ share: { pinterest: true }, template: '
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { pinterest: { description: 'Love SMS',media: 'https://sharelovemessages.com/wp-content/uploads/2014/11/romance.jpg' } }, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('pinterest'); } }); jQuery('#linkedin').sharrre({ share: { linkedin: true }, template: '
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { linkedin: { description: 'Love SMS',media: 'https://sharelovemessages.com/wp-content/uploads/2014/11/romance.jpg' } }, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('linkedin'); } }); });