You Fall In L0ve Again….

When U Love,
You Get Hurt,
When U Get Hurt,
You Hate,
When U Hate,
You Try To Forget,
When U Try To Forget,
You Start Missing,
When U Start Missing,
You Fall In L0ve Again

Share