Broken Heart SMS

Jåb Dil Tøøt Jåyè Tø àWåz
Nåhì àåTì Hår K¡s¡ Kø Møhåßßåt
Råås Nì äåTì;
¥è Tø äPnè åPnè ÑÅSeeß Kì Båat
He Køì Bhulå Nåhì Pàtå åUr
K¡s¡ Kø ¥ÅÅD Nì àåTi…

Share